Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Metafizik Terimler ve bu terimlerin içinde kuşkusuz en dikkat çekici olanı kuşkusuz Büyü’dür. Büyü ile ilgili konu olan herşey metafiziğin içine girer. Şimdi metafizik terimler ‘i ve bu metafizik  terimler ‘in ne anlama geldiğini açıklamaya çalışalım.

ALTEROSKOPİ: Varlığın diğer bir kimsenin bedeninde vuku bulan şeyleri görmesi ve anlaması… Medyumlar trans haline geçtikten sonra, karşılarındaki insanın teşhisini yapabilirler.

APOR: Fiziksel medyumluk tecrübelerinde, tecrübe yapılan yerde mevcut olmayan eşyanın birden peydah olmasıdır.

ASTRAL BEDEN: Astral beden ruh ile maddi beden arasında mutavassıt rolünü oynar. Yıldızlar âlemi ile de ilgilidir. İki türlü tesir alır: yukardan ilahi aşk (ulvi tesirler) ve aşağıdan ihtiras, kin, egoizm gibi süfli tesirler. Astral beden arzu bedenidir. Her türlü hisleri bedene aktarır. Yanda temsili olarak astral seyahat görülmektedir.

ASTROLOJİ: Asıl temeli, yıldızların, güneşin ve ayın insanlar üzerinde tesiri olduğu inancına dayanır. Ay ruhsal dengemize, güneş ise zihinsel faaliyetimize tesir eder. Aristo astrolojiyi tabii bilimler olarak, Farabi ve İbn-i Haldun ise matematik bilimlerinden astronomiye sokarlar. Güneş etrafında dünyanın dönerken on iki yıldız takımının (burç) yaydıkları ışınlar burada önemlidir.

AURA: İnsan vücudunu (hayvan ve bitkilerde de… ) bir zar gibi saran ışıklı haleler topluluğudur. Yaş, cinsiyet, zihni melekeler ve sağlıkla ilgilidir.

BİLOKASYON: Aynı anda iki ayrı yerde görünüm olayı… Aslında kendi dubleleri, fantomları gözükür.

Bursa’da Somuncu Baba’nın aynı anda caminin ayrı kapılarında görülmesi olayında olduğu gibi ya da bir insanın hiç hacca gitmemesine rağmen hacda görülmesi gibi…

RUHSAL TEDAVİ: Bioenerjiyle yapılan tedavi bu çeşittendir.

BÜYÜ: Gizli metotlarla elde edilen ve olağanüstü kuvvetleri olan bir sanattır. Eski İran rahipleri ile başlamıştır. Maji kelimesi Zerdüşt din rahiplerinin diğer bir adıdır. Sonra Yunanistan’a geçmiştir. Nitekim Heredot, yaşlı cadılardan bahsetmiştir eserlerinde l2 yy Okültistler’de Huges de Saint-Victor’a göre beşe ayrılır:

L-KEHANET:

a. necromancie: Ölülerden haber alma

b. geomancie: Yer cinlerinden haber alma

c. hydromancie: Su perilerinden haber alma

d. aeromancie: hava perilerinden haber alma

e. pyromancie: ateş perilerinden haber alma

2-MATEMATİK (REMİL SANATI):

a. aruspice: Bağırsak falı

b. augure: Kuş falı

c. horoscope: Yıldız f alı

3. EFSUN, TESİR: Büyücünün şahıs üzerinde biyoenerji, telkin ve hipnoz tesiridir.

4. garibe, mucize: Tabiatın alışılmış akışına karşı bir tesirde bulunmak, gaibden haber verme

5. meş’um tesir:

a. Incaintation demoniague: Şeytani yakarıma.

b. magie blanche: Ak büyü.

c. magie noire: Kara büyü.

CİN: gözün görme frekansının dışında bulunan (titreşim alanında) yaşayan varlıklardır.

DEDÜBLÜMAN: Çift bedenlenme, çift görünüm.

DEGAJMAN HALİ: Ruhsal gevşeme… Spiritizm’de, medyumun transa geçmeden önce kendini etraftan bir konsantrasyon vasıtasıyla tecrit etmesi, bedensel alakalardan sıyrılması, ruh beden münasebetini gevşetmesi…

DEJAVU: Evvelden görmüş olmaklık hissi.

DEMATERYALİZASYON: Maddelikten çıkmadır. Gibier’in ABD’deki deneylerinde, E. Palladino’nun celselerinde ispat edilmiştir.

DEZENKARNASYON: İnsan ruhunun bedeni terk ederek serbest hale gelmesi, yani cesedi terk…

DURUGÖRÜ (KLERVOYANS): Beş duyunun dışında eşyaları ve düşünceleri idrak etmek ve görmektir. E.Osty’e göre…

  • BASİT DURUGÖRÜ: sadece etrafındakileri…
  • MEKÂN İÇİNDE DURUGÖRÜ: uzak mesafe ve kap alı mekân.
  • ZAMAN İÇİNDE DURUGÖRÜ: geçmiş ve gelecek hakkında

DURUİŞİTİ: Hiçbir maddi vasıta olmadan bedensiz varlıklardan, uzak muhitlerden gelen sesleri duymak… Süre kulağı ile değil ruhu ile işitir.

DÜSÜNCE İNTİKALİ: Transmition of thoughd, hassalar kimseler uzaktan dokunulmadan, uzaktan uyutulabilir veya yönlendirilebilir.

EKMİNEZİ: Geçmişi yaşama… Hipnoz ile gerçekleştirilebilir.

ENKARNASYON: ruhun dünyaya gelmek üzere bir bedene girilmesi.

ENVOKASYON: Ruh daveti… Tevrat’ta krallar kitabının 2. bölümünde bu konu geçmektedir.

HAVVAS İLMİ:

Gizli ilimler, okültizm.

İLHAM: İnsan ruhunun kudreti ve liyakati nispetinde hami, rehber varlıklardan aldığı sezgi ve bilgilerdir (Allah’ın izni ile tabii) melekler vasıtası ile gelen hayırlıdır şeytandan gelen ise vesvese…

İMİSİYASYON: Bir imisiyatörün (mürşit, şeyh, büyük üstat) kontrolü altında geçirdikleri tek tek imtihanların sonunda fertlerin bizzat ruhlarında yaşadıkları hakikatlerin toplantıdır. İmisiyasyonda üç ana konu vardır: Allah, insan, tabiat.

İZOLMAN YAPMAK: ruhsal, mistik çalışmalarda kişinin, duyular yoluyla zihni dağınıklığa uğratılması için ses, ışık, dokunum yoluyla gelen uyaranlara karşı tecrit edilmesi… Böylece degajman hali başlar.

KEHANET: Tabiat üstü bir ilhamıyla geleceğe ait şeylerin bilinmesidir. İkiye ayrılır. 1. Akılsal, 2. sezgisel. akli: astroloji, el çizgileri, yazı ve insan simalarına göre… sezgisel: psikometri, görücülük, radyestezi, remil, ishare.

KRİPTOPSİSİ: İnsanların uzaktan birine tesir etmesi.

KRİPTOSKOPİ: Uzak bir yerde vuku bulan olayı, aynı anda hissedebilme, görebilme…

KSENOGLOSİ: Medyumlar seans esnasında tamamen bilmedikleri veya meçhul lisanlarda konuşmaları ve yazmaları…

LEVİZASYON:

Spiritik deneylerde eşyaların ve/veya medyum’un görünürde hiçbir maddi yardım almaksızın yerden havaya yükselmesidir.

MEDİTASYON: tek bir konu üzerinde özel bir şekilde düşünme eylemi… Sabah ve akşam aç karna oturulup gözler kapatılır. Bir saat sürer kelinle tekrarları olur (mantra). Zihin karıştığında mantra kullanılır (bizde Esma’ül Hüsna gibi). Zihin boş tutularak da uygulanabilir.

MEYDUM: Bedensiz varlıklarla, ruhsal alaka kurup, insanlarla cinler arasında muhavere yapılabilmesini sağlayan hassas yapılı özel melekelere malik kimse.

OTOMATİZMA: Bedensel hareketlerimiz, organlarımızın çalışması görünürdeki irademizin haricindeki bir irade ve şuur tarafından yürütülmektedir.

PARAKİNEZİ: Hafif el teması ile büyük cisimleri hareket ettirme, parmağın eşya ya teması, psişik kuvvetin cisme geçmesi, bir nevi endüklemenin meydana gelmesine yaramaktadır.

PARAPSİKOLOJİ:

Paranormal (normal ötesi) güçleri, olguları ve yetenekleri inceleyen bilim dalıdır. Bu kelime, 1920’lerde, Dr. J. B. Rhine tarafından, Fransız psikoloğu Emil Boriac’ın psikoloji ötesi anlamında kullandığı parapysychique kelimesinden uyarlanmış ve 1953’te Hollanda, Utrech’te toplanan Uluslar arası Psişik Araştırma Konferansı’nda parapsişik araştırma yapanların kendi aralarında kullanmaları için onaylanmıştır.

Konusu telepati, durugoru, telekinezi (psikokinezi) ve prekognisyondur (geleceği bilme). Materyalist bir yaklaşımdır (Oesterreich ve Boirac). Oysa psikoloji ile psişik arasında bariz farklar vardır. Yukarıdaki konular psişiktir. Yani beyin dışı bir ruhsal güce ve yeteneğe dayanır.

PERİSPİRİ: Ruhun ince ve seyyal bir bedenidir. Ruhu çevreleyen manasındadır (ruhun mantosu). Perispiri ruhun güçlü tesirini bir transformatör gibi tadil ederek bedene aktarır ve bedenden gelen tesirleri de ruha iletir.

PREKOGNİSYON: gelecekteki bir olayı muhakeme yürütmeden bilmektir. Bunda süjenin rolünden ziyade rehber varlıkların etkisi daha çoktur. Aynı husus hayvanlarda da mevcuttur (depremi önceden hissetme gibi).

PREMONİSYON: Önsezi… Gelecekteki bir olayı kendiliğinden hissetme hassasıdır…

PSİKOKİNEZİ: fiziki bir varlık üzerine insan ruhu tarafından meydana getirilen direkt tesirlerdir (telekinezi).

PSİŞİK-PSİŞİZM: normal dışı ruhsal olaylar. Başka ruhsal kuvvetlerin tesiri ile tezahür eden ruhsal hadiseler.

RADYESTEZİ: Maddesel ışınımlar, vasıtası ile insan organizmasında meydana gelen duyumları tayin etmek, anlamak melekesidir (çatal, çubuk vb.). Çinliler, Mısırlılar, Keldaniler kullandı.

REENKARNASYON: Tekrar bedenlenme… Varlık kendi özel kaderini kendisi meydana getirir. Sürekli tekâmül söz konusudur.

RÜYET (VİSİON):

Durugörü çalışmalarında süjenin reel olarak mevcut olmayan şeyleri ruhsal bir kabiliyetle görmesi, onlar hakkında bilgi vermesi… Görme organının yardımı yoktur. Zihinde meydana gelen manzaradır. Halüsinasyon değildir. Uyku, vecd veya trans halinde meydana gelir. Uyanık hallerde de olabilir (cinleri görme gibi…)

RUHSAL TEDAVİ: Şifacı (gerizör) iki şekilde çalışır. 1. Manyetik ve telkinsel usul kullanarak… 2. Bedensiz varlıklarla… Ruhsal şifacının tedavi esnasında moral seviyesi yüksek olmalı, insanlara derin bir ilgi ve fark gözetmeden bir sevgi ve bağlılık göstermesi gerekmektedir.

SENESTEZİ (KOENESTEZİ): Otoskopinin sakin şekli… İç duyum, organsal hassasiyet…

SPATYUM: Bedenden ayrılan ruhun intikal ettiği mekândır.

SPİRİTHALİZM: Ruhiyat mesleği. Maddeciliğin karşıtıdır. Bütün âlemin iz ve cevherinin ruh olduğunu kabul etmekle maddecilik ile zıtlık oluşturur. Hayat fiziksel-kimyasal ve mekanik görüşlerle açıklanamaz. Ruhun yaratıcı kudreti ile izah edilir.

ŞUUR: Bilinç. Şuur bir bilgi tavrıdır. Her bilgi şuurdan meydana gelmiştir. Bizzat kendi kendimizi müşahede etmek kudretidir. Maddeliğe iltifat etmez. Ruhun tekâmülü onun şuurlanması demektir.

ŞUURALTI: Şuuraltı ile gayrişuur birbirinden farklıdır. Hafızada birikmiş fakat bu anda kendilerini düşünmediğimiz hatıralar gayrişuurî ve gizlidir. Ama şuuraltında değildir. Fakat itiyatlar şuuraltıdır.

ŞUURÜSTÜ: resmi psikolojide telepati, durugörü olayları, spiritüalizmde ise beden dışı varlık cevherinin şuur halidir.

TELEKİNEZİ: Medyumların eşyaları, elle veya başka bir maddi eşyayı vasıta kullanmadan hareket ettirmeleridir.

TELEOPTİK:

Cereyan eden olayların görüş sahası dışında, psişik bir kuvvetle bir medyum tarafından görülmesi olayıdır.

Dokunmadan yapılan olağanüstü sanılan bu olay medyumun biyoenerjisinden de kaynaklanabilir ve hiç de sanıldığı gibi olağanüstü değildir. Kişisel çalışmayla geliştirilebilen ve her insanda bulunan bir yetenektir.

TELEPATİ: Düşüncenin uzak yerdekilerle doğrudan doğruya bağlantı kurmasıdır. Zihnin ve ruhsal kapasitenin (enerji) nispetinde devamlı çalışılarak geliştirilebilir.

TELESTEZİ: İnsanın duyma ve anlama kabiliyetlerinin olağanüstü bir kesinlik kazanması… Durugörü, duruişiti, telepati vb.

TEOZOFİ: Tanrı bilimle felsefe arasındaki vahdet-i vücutçu (panteist) mistizm anlayışına dayanır. Konusu, mutlak başlangıç ilmi, âlemin yaradılışı, ruhsal bilimler, tabiatçılık (natüralizm), ilahi amel vb gibidir. Doğu teozofisi Hint inançlarına dayanır. Spritik bilgiler = Okültizm + Hint teozofisi + Hıristiyan Felsefesi

METAMPSİKOZ: Bir ruhun bir bedenden diğerine geçmesine denir. Bu geçiş tenasüh (transmigration) tarzındadır. Aslı Hint dinlerine bağlıdır. Önce Mısır’a, sonra Pisagor tarafından Yunan’a geçti. Reenkarnasyondan farklıdır. Sadece insandan insana geçer. Ruhi intikal sadece yeryüzünde olmamaktadır.

METAPSİŞİK:

Tanımlayan Charles Richet’dir. Tabii hayatta veya zihinsel yaşamda klasik ilmi metotlarla açıklanması mümkün olmayan bütün olaylara denir. 1. sübjektif metapsişizm: Kürede vizyon, ksenoglg. 2. objektif metapsişizm: Telekinezi, aporlar.

MYSTERY: Başkasına söylenmesi uygun olmayan bir haber, ibret verici bir olay.. Yeni tarikata girenlerde sıkça görülür… Aklın üstünde olaylardır.

MİSTİKLİK: Tasavvuf… Allah’a varmak için akıl yolundan başka riyazat ve nefis terbiyesi uygulayarak Mutlak’a ulaşmaktır. Buna da vecd (ekstaz) halinde ve istiğrafta ulaşılır. Bu süreçte dış âlemle bütün rabıta kesilir

OBSESYON: Psikolojide iradenin haricinde olarak kendisini direnilmesi güç hale getiren kendisini zihne zorla kabul ettiren kelime, düşünce… Spiritüalizm’de; bir bedenli varlığın bedensiz bir varlığa tahakküm etmesi… Derece derece nüfuz ederler, irade dışı sujeyi yönlendirirler.

OD’SAL: Alman sanayici ve kimyager C. von Reichenbach’a göre manyetik akım art üzerinde toplanmaktadır. Bu manyetik kuvvet insanda da birikir. En fazla, el, göz ve baş kısmında olur. Bu kuvvetler sevk ve idare edilebilir mıknatısta, kristalde ve insanda daha çok toplanır.

OKÜLTİZM: Gizli bilim. Konusu; ölüm ötesinde ve berisinde ne vardır? Nereden gelip nereye gidiyoruz? Tabiat kuvvetlerinden en uygun yararlanma şekli ne olmalıdır? Okültizmin araştırmaları arasında; nekromansi (ruhlara danışarak gelecek hakkında insanın kaderini öğrenme), kabala (Yahudi mistizmi) maji, alşimi (ilm-i simya) astroloji (ilmi nücum) konuları da vardır.

OTOSKOPİ: Bir kimsenin vizyon halinde kendi iç organlarını fizyolojik işleyişlerini idrak etmesidir.

PSİKOGRAFİ: Ruhların tesirleri altına giren medyumun kolu, bir kalem ve kâğıt vasıtası ile otomatik yazı yazar.

Metafizik Terimler ve bu terimlerin içinde kuşkusuz en dikkat çekici olanı kuşkusuz Büyü’dür. Büyü ile ilgili konu olan herşey metafiziğin içine girer. Şimdi metafizik terimler ‘i ve bu metafizik  terimler ‘in ne anlama geldiğini açıklamaya çalışalım.

Bir önceki yazımız olan Metafizik Varlıklar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir